ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (İLAN)

RESMİ İLAN...

             

ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (İLAN)

İLAN

ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesinde 1 adet işyeri 8 aylık kiralama olarak 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiralama ihalesine çıkarılmıştır.
2 – Mülkiyeti Belediyemize ait 1 adet işyerine ait kiralama ihalesi 02.05.2023 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 – 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Kiraya verilecek yer.

4 – Açık arttırma usulü kiralama ihalesine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yazılı olanlar doğrudan veya dolaylı yollardan ihaleye katılamazlar.

5 – Kiralama ihalesine ait ihale şartları her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak Şefliğinde görülebilir.

6­­– İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler;

-Gerçek kişilerden Nüfus Müdürlüğünden son altı ay içerisinde alınmış ikametgah ilmühaberi

-Nüfus cüzdan sureti

-Çan Belediyesi’ne borçları olmadığına dair Çan Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur kağıdı

-Geçici Teminat yatırıldığını gösterir belge

-Vekaleten ihaleye gireceklerden belgelere ek noter tasdikli vekaletname aslı

-Tüzel kişi olması halinde; mevzuat gereği Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi veya esnaf odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası

-Tüzel kişilik adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

-Ticaret Sicil Gazetesi veya hususları tasdik eden belgeler

7 – Mülkiyeti Belediyemize ait 1 adet işyerinin kiralama ihalesine katılmak isteyenlerin; yukarıda belirtilen belgeler ile kira şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01814431

ÜST