TEMİZLİK MALZEMESİ İLE KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

RESMİ İLAN...

             

TEMİZLİK MALZEMESİ İLE KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İl Müdürlüğümüze bağlı Kuruluşlarımıza 101 kalem temizlik malzemesi ile 42 kalem kırtasiye malzemesi alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/428744
1-İdarenin
a) Adı : AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Esenler Mah. Abdiipekçi Cad. Yurt Sk. No : 2 Çanakkale 17100 ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 2862171570 – 2862123695
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İl Müdürlüğümüze bağlı Kuruluşlarımıza 101 kalem temizlik malzemesi ile 42 kalem kırtasiye malzemesi alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 101 kalem temizlik malzemesi 42 kalem kırtasiye malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teslim Yerleri: 1. Çanakkale Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (Esenler Mah. Abdi İpekçi Cad. Yurt Sok No:2 Merkez/ÇANAKKALE) 2. Çanakkale Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (Esenler Mah. Abdi İpekçi Cad. Yurt Sok No:2 Merkez/ÇANAKKALE) 3. Çanakkale Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü (GİZLİ) 4. Çanakkale Kadın Konukevi Müdürlüğü (GİZLİ) 5. Çanakkale Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü (Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:209/5) 6. Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ( Cumhuriyet Mah. Sahil Yolu Cad. No:16 Kepez/ÇANAKKALE) 7. Biga Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (Gazi Kemal Mah. Cengiz Topel Cad. No:68 Biga/ÇANAKKALE) 8. Yenice Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ( Kurtuluş Mah. 413. Sok. No:6 Yenice/ÇANAKKALE)
ç) Süresi/teslim tarihi : Temizlik ve kırtasiye malzemeleri ihale dokümanı ekinde yer alan belirtilen Kuruluşlarımıza hafta içi mesai saatlerinde eksiksiz teslim edilecektir. Teklif edilen malzemeler orijinal ambalajlarında (bölünme, parçalanma kabul edilmeyecek) ve kutuları düzgün, sağlam, istiflenmeye uygun kapalı kutularda aynı ebatlarda olmalıdır. Malzemeler kuruluşların deposuna firma tarafından, sayılarak 2 nüsha tutanakla teslim edilecektir. Malzemelerin kuruluş depolarına taşınması sırasında gerekli olan tüm malzeme ve personel yüklenici tarafından temin edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 30 gün içerisinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.05.2023 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Sosyal Hizmet Merkezi- Çanakkale Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü – Çanakkale Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Destek Merkezi-Çanakkale Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çanakkale Kadın Konukevi Müdürlüğü- Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Çanakkale Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Biga Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Engelsiz Yaşam Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Yenice Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi- Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

 

#ilangovtr

Basın No: ILN01823112

ÜST