Kişisel verilerinizi korumak sizin elinizde – 2

KALEM Farkıyla...

Kişisel verilerinizi korumak sizin elinizde – 2

Kişisel verilerinizi korumak sizin elinizde – 2

SORU 6: Kişisel Verileriniz Saklayanlara Taleplerinizi Ne Şekilde İletebilirsiniz? Veri Sorumlusuna Nasıl Başvurulur?

İlgili kişilerin, veri sorumlusuna başvurarak; kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse bunları talep etmek, verinin muhtevasının eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini, hukuka aykırı olması halinde ise silinmesini, yok edilmesini ve buna göre yapılacak işlemlerin verilerin açıklandığı üçüncü kişilere bildirilmesini ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararlarının giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır. Bu kapsamda ilgili kişilerin, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini, öncelikle veri sorumlusuna iletmeleri zorunludur. Kanun, kişisel verilerin korunması kapsamındaki başvurular için kademeli bir başvuru usulü öngörmüştür. İlgili kişilerin, sahip oldukları hakları kullanabilmeleri için öncelikle veri sorumlusuna başvurmaları zorunludur. Bu yol tüketilmeden Kurula şikâyet yoluna gidilemez. Kanunda, kişilik hakları ihlal edilen ilgililerin genel hükümlere göre tazminat hakları saklı tutulmuştur. Başvuru yoluna gitmenin zorunlu, şikâyet yoluna gitmenin ise ihtiyari olması sebebiyle, başvurusu zımnen veya açıkça reddedilen ilgili kişinin bir yandan Kurula şikâyette bulunabilmesi, diğer yandan doğrudan yargı yoluna gidebilmesi mümkün olacaktır. Ancak bu noktada belirtmek gerekir ki, ilgili kişilerin hak ihlallerine yönelik olarak doğrudan yargı organlarına başvurmalarının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Yani, konunun yargıya intikal ettirilmesinden önce, veri sorumlusuna başvuru zorunluluğu bulunmamaktadır. Veri sorumlusuna doğrudan başvurma zorunluluğu, konunun Kurula iletilmesinden önce uyulması gereken bir zorunluluktur. Veri sorumlusuna yapılacak başvuruların şekli konusunda Kanunda iki temel hüküm bulunmaktadır. Bunlardan ilki yazılı başvurudur. Yazılı başvuru, genel hükümler gereği ıslak imza içeren belge ile yapılan başvuru anlamına gelmektedir. Buna ek olarak güvenli elektronik imza ile imzalanan belgeler de yazılı şekil şartını sağlayacaktır. Yazılı başvuru haricindeki diğer başvuru yöntemlerinin belirlenmesi konusunda Kanun, Kişisel Verileri Koruma Kurulunu yetkilendirmektedir. Kurul, çıkardığı ikincil düzenlemelerle veri sorumlusuna yapılacak başvuruların yöntemini belirlemiştir.

SORU 6: Veri Sorumlusuna Yapılan Başvuruya Ne Kadar Sürece Cevap Verilmesi Gerekir? Cevap Verilmez İse Ne Yapılmalıdır?

Veri sorumlusu, En fazla 30 gün olmak üzere en kısa sürede cevap vermek zorundadır. Bu süre talep dilekçenizin Veri sorumlusuna tebliği tarihi ile başlamaktadır. Verilecek cevap, yazılı olarak ya da elektronik ortamda (örneğin e-mail) yapılabilir. Cevap için herhangi bir ücret talep edilemez. Ancak talebin gerektirdiği işlemler için Kurumca belirlenecek tarife üzerinden ücret talep edilebilir. Eğer süresi içinde cevap verilmezse ya da verilen yanıt sizleri tatmin etmezse bu durumda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurabilirsiniz. Talep tarihinizden itibaren 30 gün içinde cevap verilmemişse, süre bitiminden itibaren ya da size cevap verilmişse cevabın size ulaştığı günden itibaren 30 gün içinde Kuruma başvurarak şikâyetinizi iletebilirsiniz.

SORU 7: Kurula Başvurmanız Halinde Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Kurul başvuru üzerine gerekli incelemeyi yapar. Devlet sırrı niteliğinde olmayan bilgi ve belgeleri şikâyete konu olanlardan isteyebilir ya da yerinde inceleme yapabilir. Kurul bir ihlalin varlığını tespit ederse ilgilisinden ihlalin sona erdirilmesini ister. İlgilisi Kurul’un isteğini gecikmeksizin ve en geç de 30 gün içinde yerine getirir. Başvurunuza kurul 60 gün içinde cevap vermezse talebiniz reddedilmiş sayılır. Kurul bir ihlalin var olduğu kanaatine varışa ilgili kurumdan ihlale son vermesini isteyebilir ve gerekli görürse idari para cezası verebilir. Kurul’un verdiği kararlar yargı denetimine açıktır. Bu durumda süresi içerisinde dava açabilirsiniz. Ayrıca bir zarar uğramış iseniz bunun tazmini için de dava açabilirsiniz. Kişisel verilerinizle ilgili bir suçun işlendiğini düşünüyorsanız doğrudan savcılığa suç duyurusunda da bulunabilirsiniz.

Düşünceleriniz...

Ezgi Engin

Ezgi Engin

Avukat Ezgi Engin

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST